پنجشنبه 19 تیر 1399

انتصاب مديريت واحدهاي ستادي و مديران مناطق يازدهگانه:


حكم انتصاب جناب آقاي ميرحسيني

حكم انتصاب جناب آقاي باغبان

حكم انتصاب جناب آقاي مدني پور

حكم انتصاب جناب آقاي شيخ مقدس

حكم انتصاب جناب آقاي سالمي

حكم انتصاب سركار خانم باقري

حكم انتصاب جناب آقاي مدني پور

حكم انتصاب جناب آقاي اسدي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس عبدي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس سيف

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس كلانتر

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس گنجي

حكم انتصاب جناب آقاي عليزاده دربندي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس اورنگي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس بشارتيان

انتصابهاي شركت به تفكيك مديريتها:

مديريت خط لوله:


حكم انتصاب جناب آقاي جامعي

حكم انتصاب جناب آقاي نصر

حكم انتصاي جناب اقاي انوري

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس علي حسيني

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس فردوسي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس احمدي پور

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس مذهب جعفري

حكم انتصاب جناب آقاي بيات

حكم انتصاب جناب آقاي سيد مسلم مسلمي

حكم انتصاب جناب آقاي اميري

حكم انتصاب جناب آقاي علي اكبر فضلي خاني

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس كوچكي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس نيك پي


مديريت مخابرات:


حكم انتصاب جناب آقاي مهندس مقني منشادي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس فيضي نجفي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس راجي خواهمديريت منابع انساني:


حکم انتصای سرکارخانم کریمی

حکم انتصای جناب آقای رمضانی

حكم انتصاب جناب آقاي آرام

حكم انتصاب جناب آقاي آزده

حكم انتصاب جناب اقاي معصومي

حكم انتصاب جناب آقاي آل ابراهيم


مديريت امور مالي:


حكم انتصاب جناب آقاي جلالي

حكم انتصاب جناب آقاي معماريان

حكم انتصاب جناب آقاي حيدرزاده دستجردي

حكم انتصاب جناب آقاي بشيري


مديريت كالا:حكم انتصاب جناب آقاي مهندس ميرشاهنده هاشمي

حكم انتصاب جناب آقاي يحيي

حكم انتصاب سركارخانم مظهري

حكم انتصاب جناب آقاي باقري كلجاهي

حكم انتصاب جناب آقاي واحدي


مديريت مهندسي و طرح ها:


حكم انتصاب جناب آقاي گنجي پور

حكم انتصاب جناب آقاي منصوري

انتصابها در پالايش و پخش:


حكم انتصاب جناب آقاي مهندس عرب يارمحمدي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس جعفري نسب

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس صادق آبادي

حكم انتصاب جناب آقاي غلامزاده

حكم انتصاب جناب آقاي نعمتي