ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398

رضا جبارزاده

مدير منطقه شمالشرق
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1350
  • محل تولد :-
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

معاونت مخابرات منطقه شمال
سرپرستی منطقه شمال