پنجشنبه 08 خرداد 1399

مصطفی سلطانی

مدیر منطقه شمالغرب
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1350
  • محل تولد :تهران
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :33046006-7
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

مهندس تعمیرات برق-مهندس ارشد تعمیرات برق و رئیس تعمیرات برق(1377-1388)
معاون فنی مدیر منطقه شمالغرب(1387-1392)
رئیس امور HSE شرکت گا استانی(1393-1392)
معاون فنی مدیر منطقه تهران(1393-1398)

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت (امیرکبیر 1374)
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل (آزاد تهران جنوب 1381)