پنجشنبه 08 خرداد 1399

احمد مدني پور

مدير مالي
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1348
  • محل تولد :بروجرد
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :61630040
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

استخدام در مدیرت اکتشاف نفت سال 1376 (کارشناس حسابداری)
انتقال به عملیات اکتشاف نفت 1378 (رئیس سابداری مالی)
انتقال به بهداشت و درمان نفت 1381 (حسابرسی داخلی)
انتقال به شرکت کالای نفت دفتر نمایندگی کیش 1382 (رئیس امور مالی و اداری)
انتقال به شرکت گاز خودرو 1387 (رئیس امور مالی )
انتقال به شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1391 (رئیس حسابداری)
انتقال به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 1393 (مدیر امور مالی)
انتقال به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 1398 (مدیر امور مالی)

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد حسابداری