پنجشنبه 19 تیر 1399

محمد مذهب جعفری

مدير منطقه خوزستان

احمد مدني پور

مدير مالي

سيد جعفر عليزاده دربندي

مدير خطوط لوله

احمد بهفرد

مدير مخابرات

كامبيز باغبان

سرپرست منابع انساني

طاهر عبدي

سرپرست مديريت برنامه ريزي

هادي شيخ مقدس

مدير مهندسي و طرحها

سید حمید حسيني

مدير منطقه مركزي

مهرداد حقیقیان

مدير منطقه غرب

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها