چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000044 )

  • 10 اسفند 1398
  • 07:37
  • 0 دیدگاه
  • 228 بازدید
  • Article Rating
ارسال به تلگرام

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000044 )

(  شماره مجوز  7562  .  1398  )

نوبت اول / نوبت دوم

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

موضوع مناقصه : اجراي سيستم اطفاء حريق و تزريق فوم مخزن 203 مركز انتقال نفت شهيد سربرزگر شاهرود

مبلغ برآورد مناقصه : 887ر022ر757ر3 ريال

1-     محل و مكان اجراي كار: استان سمنان – شهرستان شاهرود – سه راهي راه آهن – خيابان نفت – مركز انتقال نفت شهيد سربرزگر شاهرود

2-     مدت اجراي كار: دويست روز تقويمي

3-     نام دستگاه نظارت:  واحد ايمني بهداشت و محيط زيست منطقه شمال شرق

4-     قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 000ر000ر188 ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد  ميبايست به شماره شبا 790100004101046871202167 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  واريز گردد ضمنا"  تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .

-         درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.

-         ارائه تائيديه از حراست شركت ( جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با واحد حراست به شماره 02161630070و  61630078-021) الزاميست

-         دارا بودن گواهينامه صلاحيت معتبر پيمانكاري در رشته تأسيسات و تجهيزات يا رشته نفت و گاز با حداقل رتبه 5 الزامي ميباشد.

-         گواهي تاييد صلاحيت ايمني( از اداره كار) الزاميست .

-         ضمنا روش ارزیابی مالی مناقصه عبارت است از مرتب سازی قیمتهای پیشنهادی نسبت به براورد و انتخاب مناسب ترین قیمت از بین آنها

زمان و نحوه  خريد اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 24/12/98 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند.

زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 16:00روزدوشنبه مورخ 18/1/99 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد)  و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) لاك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.

زمان و محل گشايش پاكات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 16:30  روزشنبه  مورخ 6/2/99 در محل كميسيون مناقصات به آدرس:  تهــران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پلاك 188-  طبقه  هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه  در محل كميسيون مناقصات در روز بازگشايي پاكات الزامي مي باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 32363930-023 تماس حاصل فرمائيد

www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir

روابط عمومي
امتیاز به خبر :