چهارشنبه 14 خرداد 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000042)

  • 26 اسفند 1398
  • 15:20
  • 0 دیدگاه
  • 238 بازدید
  • Article Rating
ارسال به تلگرام

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000042)

(  شماره مجوز  7877  .  1398  )

نوبت اول / نوبت دوم

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

موضوع مناقصه : ايمن سازي آب بردگي هاي مسيرهاي خطوط "30 و "10 حدفاصل كيلومتر 120 الي 170 منطقه خوزستان

مبلغ برآورد مناقصه : 077ر207ر328ر4 ريال

1-    محل و مكان اجراي كار: مسير خطوط لوله

2-    مدت اجراي كار: 17 هفته

3-    نام دستگاه نظارت:  مهندسي ساختمان

4-    قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 000ر000ر217 ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد  ميبايست به شماره شبا 040100004101046871202159 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد ضمنا"  تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .

-       درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.

-       ارائه تائيديه از حراست شركت ( جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با واحد حراست به شماره 02161630070و  61630078-021) الزاميست

-       دارا بودن گواهينامه صلاحيت در رشته ابنيه يا راه و باند با حداقل رتبه 5 الزامي ميباشد.

-       گواهي تاييد صلاحيت ايمني( از اداره كار) الزاميست .

زمان و نحوه  خريد اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 16:00 روزشنبه مورخ 17/12/98  و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند.

زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت16:00 روز  چهارشنبه مورخ 28/12/98  نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد)  و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) لاك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.

زمان و محل گشايش پاكات : پيشنهادهاي واصله در ساعت  15:30 روز شنبه مورخ 06/02/1399  در محل كميسيون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پلاك 188-  طبقه  هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه  در محل كميسيون مناقصات در روز بازگشايي پاكات الزامي مي باشد.

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 32240565-061 و 3911667-0916 تماس حاصل فرمائيد

                         www.shana.ir
امتیاز به خبر :